การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลหรือของตนเองจะเป็นการพัฒนาเฉพาะด้าน

ปัญหาโรคต่างๆ ในสังคม แม้จะมีวิธีรักษาและวัคซีนป้องกันโรคบ้างชนิด แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนคือ การพัฒนาสุขภาพของตนเอง สุขภาพของคนในครอบครัว และสุขภาพในสังคม ชุมชน โดยมีการวางแผนและวางแนวคิดที่ถูกต้องการวางแผนพัฒนาสุขภาพในภาพรวมทั้ง 3 แนวคิดจะเป็นไปในลักษณะที่ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพราะถ้าสุขภาพส่วนบุคคลไม่ดีแล้วจะส่งผมกระทบต่อสุขภาพของบุคคลในครอบครัว และเนื่องจากครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ถ้าในครอบครัวหลายๆครอบครัวไม่เข้มแข็ง อ่อนแอด้านสุขภาพ ก็จะทำให้ภาพรวมของสังคมอ่อนแอไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาด้านสุขภาพจึงรวมกันเป็นห่วงโซ่ที่ต้องพัฒนาเป็นองค์รวมเชื่อมโยงกันไป

การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลหรือของตนเองจะเป็นการพัฒนาเฉพาะด้าน เฉพาะบุคคล ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวัย โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลอาใจใส่เลี้ยงดูจากพ่อแม่ จะเป็นรากฐานที่ดีต่อชีวิตต่อไป เช่น การได้รับภูมิคุ้มกันโรคอย่างครบถ้วนเป็นระยะ การสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายโดยได้รับการกระตุ้น การรับวัคซีนป้องกันโรคหรือวัคซีนที่จำเป็นเฉพาะโรค เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน เมื่อได้รับการพัฒนาสุขภาพด้านร่างายมาอย่างดี พร้อมกับได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ได้รับความรักความอบอุ่นทางจิตใจอย่างเพียงพอ จะทำให้บุคคลนั้นสุขภาพจิตดีไปด้วย

การพัฒนาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ ส่วนมากจะเป็นไปในลักษณะการดูแลตนเอง เพราะผู้ใหญ่จะรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเอง บอกอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ สุขภาพที่ไม่ดีในวัยผู้ใหญ่นั้น มักเกิดจากพฤติกรรมของตนเองเป็นส่วนมาก เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ เลือกรับประทานอาหารเฉพาะสิ่งที่ชอบ หรือไม่รับประทานอาหารแต่รับประทานอาหารเสริม หรืออาหารสำเร็จรูปที่เป็นแคปซูลแทนเพื่อนรักษารูปร่าง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังการดูแลสุขภาพในวัยชราหรือผู้สูงอายุ ในวัยนี้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเสื่อมโทรมลงแต่ถ้าการดูแลสุขภาพดีในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ การเสื่อมโทรมของอวัยวะในร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆและไม่ค่อยเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามการเสื่อมโทรมของร่างกายและสมองย่อมเป็นไปตามวัย การดูแลสุขภาพขอองบุคคลในช่วงนี้จึงต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลจากคนในครอบครัว

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัย

การมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยนั้นเป็นสิ่งที่ใครหลายคนปรารถนา แต่ถ้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการดูแลร่างกายด้วยโดยสามารถปฏิบัติได้ตามวิธีต่างๆ ดังนี้

1.รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อและควรรับประทานให้ครบทั้ง5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างพอเพียง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอาหารในมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด การรับประทานอาหารมื้อนั้นสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวาน นอกจากนี้ควรเลือกรับประทานที่มีประโยชน์ เช่น ผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและทอด เพื่อให้ร่างกายไม่เกิดการสะสมไขมันอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆ ได้ด้วย
2.ดื่มน้ำสะอาดและจะต้องจิบตลอดทั้งวันให้ได้อย่างน้อยวันละ 7-8 แก้วเพราะน้ำมีส่วนในการช่วยทำให้ร่างกายสามารถเผาพลาญได้ดีขึ้น และทำให้เลือดไหลเวียนดี แล้วยังมีส่วนในการช่วยบำรุงผิวพรรณได้ด้วย
3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่หักโหมจนเกินไป การออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายเผาพลาญพลังงานต่างๆ ได้ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้ดี อย่างเช่น การวิ่ง การเดิน ว่ายน้ำ เล่น ควรออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง เพราะการนอนจะทำให้ร่างกายสามารถเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วถ้านอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยทำให้มีผิวพรรณที่สดใส และยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งด้วย
5.ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพราะจะได้ตรวจสุขภาพและโรคต่างๆ หากพบว่าเป็นโรค จะช่วยให้รักษาได้ทันท่วงที
6.รักษาความสะอาดอยู่เสมอเช่น ก่อนรับประทานอาหารหยิบจับอาหารเข้าปากควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง

จะเห็นได้ว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามควรจะให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากสุขภาพที่ดีย่อมนำมาซึ่งชีวิตที่ยืนยาวและความสุขสงบในสังคม รวมทั้งมำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอีกด้วย

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีเพื่ออายุที่ยืนยาวขึ้น

รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้คุณ ละเลย หรือให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย กับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อาหารการกิน สภาพจิตใจ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนให้เพียงพอ จึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ การได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน บำบัด บรรเทา และรักษาสุขภาพ จะช่วยคุณสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ดีขึ้น โรคบางโรค บางอาการ ก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลในทุกๆ ด้าน

สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นสิ่งพรหมลิขิตให้แต่ไม่ทั้งหมด หลายคนไขว่ขว้าหาสุขภาพดี ใช้เงินใช้ทองซื้อทำสปา เข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก ซื้ออาหารลดน้ำหนักมารับประทาน การมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยตัวเองดูแลสุขภาพ ให้เวลากับตัวเองเพียงวันละ 1 ชั่วโมงในการออกกำลังกาย อีก 7 ชั่วโมงในการนอนหลับ และรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ธรรมชาติคงไม่ให้สุขภาพที่ดีแด่คนที่ชอบทำร้ายตัวเองอยู่เรื่อย แม้ว่าจะทราบแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ สุขภาพไม่สามารถซื้อด้วยเงิน ถึงแม้คุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหากคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดี เงินที่มีอยู่เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น

หลายท่านคิดว่าการออกกำลังกายเสียเวลา ท่านลองจิตนาการ ถึงภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ ในแต่ละวันว่ามีมากน้อยเพียงใด หากท่านไม่ดูแลตัวเองและเกิดโชคร้ายท่านเป็นโรคอัมพาตหรือโรคหัวใจ ภาระที่ท่านว่ามากมายจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย ภาระเหล่านั้นใครจะเป็นคนดูแล และหากโชคร้ายถึงขั้นช่วยตัวเองไม่ได้ ใครจะมาเป็นคนดูแลท่าน ท่านเพียงเสียเวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมง หรือท่านอาจจะใช้เวลาในการดูทีวีและออกกำลังกายไปด้วยกันซึ่งก็จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น

หลายท่านเชื่อว่า คนผอมเท่านั้นที่มีสุขภาพดี จึงทำการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเป็นการใหญ่เพื่อให้น้ำหนักได้มาตรฐาน แต่การลดน้ำหนักอาจจะเป็นเรื่องลำบาก และการอดอาหารเป็นเวลานานๆอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพ จึงอยากให้ท่านผู้อ่านได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ การมีสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่หมายถึงการที่เราดูแลตัวเองอย่าถูกต้องตั้งแต่เรื่อง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรค การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ร่างกายเรากระปี้กระเปร่าพร้อมที่จะดำเนินชีวิตประจำวัน

ใส่ใจการแปรงฟันเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุด

การดูแลสุขภาพอนามัยของปาก

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือโรคต่างๆ การดูแลอนามัยของช่องปากควรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดี มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอตั้งแต่เยาว์วัย ปราศจากโรคในช่องปาก เช่นโรคเหงือก โรคฟัน โรคมะเร็ง และอื่นๆอีก การดูแลสุขภาพในช่องปากจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทารกจนถึงผู้สูงอายุ หลักการดูและประกอบไปด้วยการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การไปตรวจกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละสองครั้ง และการเฝ้าระวังโรคในช่องปาก

คนส่วนใหญ่ละเลยการดูแลสุขภาพของช่องปากและฟัน

โดยหารู้ไม่ว่าโรคของฟันอาจเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อในช่องท้อง เมื่อมีสุขภาพเหงือกและฟันที่ไม่ดีแล้วท่านจะมีความสุขจากการรับประทานอาหารได้อย่างไร เมื่อบริโภคอาหารได้น้อยลงร่างกายก็จะอ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย การที่มีฟันขาวสะอาดและลมปากหอมสดชื่นนั้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างได้เช่นกัน สุขภาพช่องปาก ฟันที่สะอาด เหงือกที่แข็งแรง คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะหากใครดันมีกลิ่นปาก ก็อาจทำให้หมดเสน่ห์จนคนเมินใส่คุณได้

พฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพปากได้แก่การรับประทานของหวาน เช่น ผลไม้หวาน นมหวาน ขนมปัง คุกกี้ เหล่าจะเป็นอาหารที่ทำให้ฟันผุได้ง่าย ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ หากจะรับขนมดังกล่าวควรจะรับขณะทานอาหารเพราะน้ำลายจะช่วยลดโอกาศเกิดฟันผุ นอกจากนั้นความถี่ของการรับประทานอาหารยังส่งผลต่อสุขภาพปาก ผู้ที่รับประทานอาหารบ่อยจะเกิดฟันผุได้ง่ายกว่าผู้ที่รับประทานอาหารไม่บ่อย ซึ่งปัจจัยต่อไปคืออาหารที่เหนี่ยวติดฟันจะทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายควรจะหลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าว

การแปรงฟัน ถือเป็นขั้นตอนแรกในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีที่สุด ซึ่งการเลือกใช้แปรงสีฟันให้เหมาะสมกับช่องปากของตัวเองนั้นมีความสำคัญมาก สามารถพิจารณาได้จากความอ่อนนุ่มของขนแปรง และขนาดของหัวแปรงสีฟันที่ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ การเลือกแปรงสีฟันควรเลือกที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้เรามั่นใจถึงคุณภาพของแปรงสีฟัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการทำความสะอาดช่องปากยิ่งขึ้น นอกจากการเลือกแปรงสีฟันให้เหมาะสมกับขนาดช่องปากของเราแล้ว วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี จะช่วยทำให้ช่องปากและฟันของเราสะอาดมากยิ่งขึ้น ช่วยลดการอักเสบของเหงือก ซึ่งอาการเหงือกอักเสบหรือเหงือกร่นอาจมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการเสียวฟันตามมาได้อีกด้วย

วิธีการและขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวในช่วงฤดูหนาว

11

ในช่วงฤดูหนาวอาจทำให้หลายท่านป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ แต่สำหรับบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อเจออากาศเย็นๆ คงทำให้มีอาการมีแพ้มากขึ้น เช่น จาม น้ำมูกไหล หรือบางคนที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรังอยู่ก่อนแล้ว ก็อาจมีอาการหอบมากขึ้นได้ โดยเฉพาะยิ่งถ้าติด ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย คงแย่แน่เลย เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าสุขภาพดี จะลดโอกาสการเจ็บป่วยลง ลองปฏิบัติตาม 8 วิธี ในการดูแลสุขภาพเพื่อรับมือกับช่วงหน้าหนาว

ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมาก ๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ และไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน เป็นต้น อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในที่แออัด หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม และไม่คลุกคลี กับผู้อื่นและหมั่นล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และยาเสพติดต่าง ๆ เนื่องจากอาจทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ล้างมือบ่อย ๆ เนื่องจากเราอาจไปสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งของต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู แก้วน้ำ เป็นต้น โดยล้างมือด้วยสบู่ธรรมดา 15-20 วินาที หรือใช้น้ำยา ล้างมืออื่น ๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ในที่ที่หนาวมาก ควรสวมหมวกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย ดูแลเรื่องผิวหนัง โดยการทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ถ้าอากาศหนาวมาก ไม่อาบน้ำนาน ๆ ในที่ที่หนาวมาก หลังอาบน้ำควรทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิว ในกรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตก ควรทาด้วยลิปสติกมันและไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อย ๆ เราควรหมั่นคอยดูแลสุขภาพตลอดเวลา เพราะจะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด และไม่มีใครรู้ว่าความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ การที่เราสุขภาพที่ดี อาจทำให้เราเจ็บป่วยน้อยลงอย่าลืมว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”

ประเทศไทยกับการเป็นผู้นำแบรนด์ด้านสุขภาพและความงาม

ปัจจุบันมีผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาร่างกายให้ดูดี สวยงามและมีสุขภาพที่ดีกันมากขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไป โดยเฉพาะผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความสวย ความงามและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในสังคม นอกจากนี้ผู้ชายก็เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่น่าสนใจด้วยกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยต้องเร่งพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย เพราะมูลค่าการส่งออกด้านเวชสำอางในประชาชนกลุ่มนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในด้านธุรกิจความงามจึงเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยขึ้นได้

เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่าง ได้แก่ วัฒนธรรมไทย ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยรักสวยรักงามและการตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามของอาเซียน ทำให้มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ก่อนจะแพร่ขยายความนิยมออกไปสู่ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนและก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง การที่จะลงทุนทำธุรกิจด้านสุขภาพและความงามนั้น ควรจะทำความรู้จักในส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อน สำหรับสินค้าเพื่อความสวยความงามสามารถแบ่งได้ดังนี้

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทเวชภัณฑ์ความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าป้องกันสิว ฝ้า กระ ลดเลือนริ้วรอย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์เพื่อหุ่นเพรียวสวย และอื่นๆ

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา เป็นประเภทผ่อนคลายผิว เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สำหรับนวด ผลิตภัณฑ์สำหรับพอก ผลิตภัณฑ์สำหรับขัด

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับคนรักสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก
การทำธุรกิจความงามจะขึ้นอยู่กับงบประมาณการลงทุนเพราะหากมีงบประมาณจำกัด อาจจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ แต่ถ้ามีงบประมาณจะสร้างแบรนด์ของตัวเองก็ได้ สำหรับผู้ที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว อย่างเช่น ร้านเสริมสวย สปา ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เข้าร้าน ควรพิจารณาก่อนว่ากำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบไหน
จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจด้านสุขภาพและความงามนั้นเป็นการสร้างโอกาสให้ตนเองเพราะหากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ ได้อย่างมากมาย นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดีขึ้นอีกด้วยเพราะหากแบรนด์สินค้ามีชื่อเสียงก็จะมีการสั่งซื้อและจะทำให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สปาและการบริการด้านสุขภาพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

กลุ่มสินค้าบริการสุขภาพ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสและเหมาะกับธุรกิจเศรษฐกิจของไทยได้แก่ สปา นวดแผนโบราณ ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ และคาร์แคร์ และอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปของการดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไซน์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยและคาดว่าน่าจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น สปาและนวดแผนโบราณ

ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ บริการทางการแพทย์ ได้แก่ การบริการที่บำบัดรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติ เช่น รักษาโรคหัวใจ ศัลยกรรมบริการสุขภาพ ได้แก่ การบริการในการป้องกันก่อนเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งครอบคลุมถึง การพักฟื้น สปา โยคะ นวดแผนไทย สันทนาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ทำให้เกิดความสุขทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ ได้แก่สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง และกีฬา รวมทั้งร้านอาหาร

ทั้งนี้ธุรกิจสปาก็น่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งในบรรดากลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่จะสามารถเติบโตและขยายตัวไปได้สูงของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติซึ่งมีสถานบริการสปาตั้งอยู่ตามโรงแรม รีสอร์ท หรือตามแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการสปาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสปามีลักษณะการให้บริการที่หลากหลายซึ่งประเภทของสปาสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

สปาเพื่อสุขภาพ คือ การให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว้ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม ได้แก่ การอบเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โยคะและทำสมาธิรวมทั้งการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

นวดเพื่อสุขภาพ คือ เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเครียด ด้วยวิธีการกด การบีบ การดึง การประคบ เป็นต้นนวดเพื่อเสริมสวย คือ นวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยด้วยการกด การบีบ การประคบและการอบ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าธุรกิจสปาเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังเจริญเติบโตไปอย่ากว้างขวางซึ่งส่งผลทำให้เศรษฐกิจของไทยมีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจที่จะรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นจึ่งเหมาะที่ประกอบการจะหันมาลงทุนในส่วนนี้

 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยจะเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจในเรื่องของสินค้าสุขภาพ

อาหารสุขภาพดี
ในปัจจุบัน ผู้คนดำรงชีวิตในสภาวะที่เต็มไปด้วยมลภาวะความเครียดและการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และการรับประทานอาหารที่เร่งรีบ การดูแลเอาใจใส่สภาพร่างกายเป็นอย่างดีตามสภาพและเวลาที่เหมาะสม ย่อมดีกว่าการปล่อยให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วทำการรักษาในภายหลัง การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยให้มีการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค การให้วัคซีน ยา หรือสารเคมีบางชนิดเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพที่ให้ประโยชน์คุ้มค่า จะต้องเป็นการตรวจที่มีจุดประสงค์มุ่งป้องกันมากกว่ามุ่งการรักษา ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่มารับการตรวจอย่างแท้จริง ทั้งยังสามารถบอกความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายได้เป็นอย่างดี

สินค้าสุขภาพยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ไม่จำกัดอยู่ที่ตลาดผู้สูงวัยที่จะมีมากขึ้นในอนาคตเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงทุกช่วงอายุและทุกเพศ เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทุกกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะการซื้อวิตามินและยาบำรุงที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของไทยเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยสังเกตจากค่าใช้จ่ายซื้อยาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะวิตามินและยาบำรุงที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า แม้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับการตรวจรักษาพยาบาลและการซื้อยาต่างๆ แทบไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นสัดส่วนราว 2% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน แต่กลับพบว่าสัดส่วนการซื้อสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก จากโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาพยาบาลและซื้อยาต่างๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลที่มูลค่าการซื้อยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 3 เท่าด้วยกัน ซึ่งประเภทยาที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นวิตามินและยาบำรุงทั้งสิ้น เดิมในช่วงปี 2002-2007 พบว่าจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ประมาณ 15% จะเป็นวิตามินและยาบำรุงประมาณ 2.5% สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9% ในปี 2009 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 เท่าด้วยกัน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อวิตามินและยาบำรุงเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุและทุกเพศ ไม่จำกัดเฉพาะผู้สูงวัยกลุ่มเดียว โดยทั่วไปการเพิ่มขึ้นของวัยจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบำรุงสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามกัน แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิตามินและยาบำรุงต่อค่าใช้จ่ายซื้อยาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดจำแนกรายอายุ พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงอายุอย่างชัดเจน

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยเน้นเพิ่มคุณค่าทางอาหารและการบำรุงสุขภาพยังคงอีกเป็นทางเลือกสำหรับการขยายตลาดจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่สอดคล้องไปกับพฤติกรรมผู้บริโภคคือ การนำเอาคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพมาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้ผักออร์แกนิกหรือวัตถุดิบปลอดสารพิษในการผลิต การเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยธัญพืชต่างๆ หรือการเน้นจุดขายด้วยผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ

โอกาสที่สำคัญสำหรับธุรกิจหรือสินค้าบริการในการดูแลสุขภาพของไทย เพื่อรองรับตลาด AEC

ถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกัน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผิวกายภายนอก สุขภาพร่างกายภายใน รวมไปถึงสุขภาพจิตใจ ก็เป็นที่รับรู้กันนะคะว่า ปัจจุบันคนไทยเราหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพองค์รวมกันมากขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกันมากขึ้น การใส่ใจกับอาหารการกินที่ระมัดระวังกันมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ธรรมะ และธรรมชาติมาช่วยบรรเทาความเครียดในจิตใจกันมากขึ้นด้วยนะคะ

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ความต้องการที่พำนักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งรวมทั้งบริการด้านสุขภาพในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นตามโดยมีประเทศในเอเชียที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ำกว่าเป็น ปลายทางเป้าหมาย

สภาพการดำรงชีวิตในสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ก่อให้เกิดความเครียด และโรคภัยต่างๆ ตามมา เป็นโอกาสในการขยายตัวของบริการส่งเสริมสุขภาพ

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เกื้อหนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเซียน ส่งผลดีต่อประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนใน ธุรกิจบริการทางการแพทย์

ทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประกอบกับการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศ เกื้อหนุนต่อการเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพของไทย

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยทั่วไปยังมีการใช้จ่ายด้านสุขภาพจากสถานบริการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบและ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีธุรกิจนวดแผนไทย และสปาไทย เป็นบริการด้านสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักท่องเที่ยว ต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบและระดับราคา

ดังนั้นผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เช่น สำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ (ธุรกิจนวดแผนไทย และสปา) ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น Agoda หรือ Ensogo เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการนวดให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นมือาชีพในการเป็น เทอราปิส มืออาชีพ ระมัดระวังการบริการแอบแฝง ที่จะทำให้เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงการให้บริการของสปา เป็นต้น

ปัจจุบันนี้มีธุรกิจเกิดใหม่หลายตัวที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก

ธุรกิจเกิดใหม่อาจดูแล้วไม่ค่อยมั่นคง เพราะช่วงใหม่ๆความไม่แน่นอนยังมีมาก อย่างไรก็ตามถ้าหากเราลองย้อนมองดูบริษัทหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จแล้วในปัจจุบัน หลายๆบริษัทเป็นบริษัทที่เลือกทำธุรกิจนั้นๆมาตั้งแต่ยุคที่ธุรกิจนั้นยังใหม่อยู่ และการที่เขากล้าเสี่ยงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ค่อยมีใครกล้าทำ คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นผู้นำในตลาดนั้น และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในปัจจุบัน ต่างกับการที่เลือกทำธุรกิจที่อิ่มตัวแล้วตั้งแต่แรกเพราะรู้สึกว่ามั่นคงแน่นอน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนคงมีไม่มากนัก ปัจจุบันนี้มีธุรกิจเกิดใหม่หลายตัวที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก หากใครก็ตามที่กำลังคิดไม่ออกว่า จะเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวอะไรดี น่าจะลองมองธุรกิจต่อไปนี้เป็นทางเลือกดู

– ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันนี้ธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตมีอัตราการเติบโตปีละอย่างน้อย 50% ในประเทศไทยทุกปี ทุกคนกำลังย้ายตัวเองมาข้องเกี่ยวกับโลกออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสพสื่อ การติดต่อสื่อสาร การชำระเงิน การซื้อสินค้า ฯลฯ ทำให้ธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเศรษฐกิจโดยรวมมาก และเชื่อว่าเทรนด์นี้จะยังดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องอีกนับสิบปี การที่คนเรานั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนมากขึ้นทุกวัน ทำให้ธุรกิจมีโอกาสที่จะหาลูกค้ามากขึ้นได้ด้วยการเข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ต

– ร้านอาหาร แม้ว่าร้านอาหารจะเป็นธุรกิจเก่าแก่แล้ว แต่เป็นธุรกิจที่ทำได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการปรุง ไม่ใช่อาหารที่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตออกมาทีละเยอะๆ ได้ คนเราต้องการความแปลกใหม่ในการรับประทานอาหารอยู่เสมอ และความที่ธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับโลเคชั่น และต้องทำทีละจาน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กได้เปรียบตลอดกาล ลองมองหาเมนูอาหารแบบใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในเมืองไทย หรือในระแวกใกล้เคียงมาทำดู

– สินค้าความคิดสร้างสรรค์ เช่น ของเล่น ของขวัญ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่คนตัวใหญ่ไม่ได้เปรียบคนตัวเล็กมากนัก และนับว่าผู้คนจะให้ค่าของความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียมากขึ้นเรื่อยๆ คนเราต้องการความแปลกใหม่ เพื่อสร้างสีสันในชีวิตให้กับตนเองและคนรอบข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

– สินค้าออร์แกนิค นับวันคนรุ่นใหม่จะยิ่งใส่ใจสุขภาพมากขึ้น สินค้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกระแสรักสุขภาพจึงเป็นกลุ่มสินค้าที่น่าจะมีลู่ทางที่จะเติบโตได้อีกเยอะ คนในอนาคตจะบริโภคสินค้าออร์กานิคมากกว่าทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น อาหารที่ปลอดสารเคมีต่างๆ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆ เป็นต้น นอกจากสินค้าออร์แกนิคจะมีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคตได้อีกมากแล้ว ยังเป็นสินค้าที่ขายได้ราคาอีกด้วย เพราะเป็นสิ่งที่คนเรากินเข้าในร่างกาย เราจึงยอมจ่ายเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพมากกว่าสินค้าอย่างอื่น

– ธุรกิจสิ่งแวดล้อม หมายถึงธุรกิจอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จริงสินค้าพวกนี้อาจเป็นสินค้าธรรมดาทั้งหลายที่มีตลาดเก่าอยู่แล้ว แต่ธุรกิจใหม่อาจหันมาเน้นผลิตสินค้าธรรมดาเหล่านี้ด้วยวัสดุที่รีไซเคิลได้แทนก็ได้ จึงไม่เป็นต้องคิดอะไรใหม่ทั้งหมด โอกาสจึงยังมีอยู่อีกมากมายมหาศาล นอกจากนี้ ธุรกิจสิ่งแวดล้อมยังรวมไปถึง ธุรกิจกำจัดขยะ หรือธุรกิจพลังงานทางเลือกอีกด้วย

ความแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ของสินค้าและการบริการ

การที่จะเลือกว่าสิ่งใดเป็นความชื่นชอบและเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแบรนด์ให้ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค และจากการแข่งขันเพื่อที่จะสามารถกำหนดตำแหน่งสูงสุดของแบรนด์ได้ โดยพี้นฐานทั่วไปแล้วความชื่นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ถูกสร้างขึ้นจากการทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่ากระบวนการการสร้างแบรนด์ที่อาศัยคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของแบรนด์จะสามารถทำให้ผู้บริโภคพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

ด้วยเหตุนี้ความชื่นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์เป็นความเกี่ยวพันที่เป็นที่ปรารถนาของผู้บริโภค และมีอยู่ในสินค้าจริง เช่นแบรนด์อาจถูกมองว่ามีความสะดวกสบายสูง น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและอื่นๆ ความแข็งแกร่งและความชื่นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ก็คือ การสร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้แบรนด์แตกต่างจากแบรนด์อื่น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ แต่ถ้าหากว่าแบรนด์นั้นมีคู่แข่ง ก็หมายความว่าแบรนด์นั้นได้มีการแบ่งปันความเกี่ยวพันบางอย่างเกี่ยวกับแบรนด์ของตนให้กับแบรนด์อื่นไปบ้างแล้ว ความเกี่ยวพันของแบรนด์ที่ถูกแบ่งปันไปนี้ สามารถช่วยในการสร้างสมาชิกและกำหนดขอบเขตของการแข่งขันกับสินค้าและการให้บริการอื่นๆ

ในกลุ่มผู้บริโภคถึงแม้ว่าบางครั้งแบรนด์อาจจะไม่ได้มีการแข่งขันกับสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ว่าอาจมีการแข่งขันกับสินค้าที่อาจมีความสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้าขององค์กรอยู่บ้าง เช่นแบรนด์รถไฟ ซึ่งอาจไม่ได้มีบริษัทคู่แข่งที่ต้องทำการแข่งขัน เนื่องจากมีบริษัทที่ทำการอยู่บริษัทเดียว แต่ว่ารถไฟเองก็ยังต้องทำการแข่งขันกับบริษัทขนส่งประเภทอื่นๆ เช่น สายการบิน รถยนต์ หรือรถประจำทาง เป็นต้น สินค้าประเภทการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ที่อาจผลิตออกมาในรูปแบบของแผ่นซีดี (CD Rom) ก็ยังจำเป็นต้องแข่งขันกับหนังสือ วีดีโอ โทรทัศน์ หรือนิตยสาร ด้วยเหตุผลนี้เอง หลักของการสร้างแบรนด์ในลักษณะนี้ ก็ได้ถูกใช้เพื่อที่จะทำการตลาดให้กับสินค้าหลากหลายประเภทจำนวนมาก เช่น ธนาคาร เฟอร์นิเจอร์ พรม หรือ โบว์ลิ่ง เป็นต้น

ความเกี่ยวพันกับแบรนด์อาจจะหรืออาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แบ่งปันกับกับแบรนด์คู่แข่งอื่นๆ หัวใจสำคัญของการกำหนดตำแหน่งแบรนด์ก็คือ แบรนด์มักจะมีข้อได้เปรียบจากการแข่งขันที่เหนือกว่า หรือมีข้อเสนอการขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริโภคถึงต้องซื้อสินค้านั้น ความแตกต่างเหล่านี้อาจจะถูกสื่อสารโดยการสร้างความแตกต่างโดยตรงกับคู่แข่ง ยิ่งไปกว่านั้นมันอาจมีพื้นฐานอยู่บนคุณลักษณะหรือคุณประโยชน์ที่เกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวพันกับสินค้าก็ได้ ในความเป็นจริงแล้วคุณลักษณะที่ไม่เกี่ยวพันกับสินค้า เช่นรูปแบบของผู้ใช้หรือลักษณะในการใช้ อาจจะสร้างความเกี่ยวพันที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างง่ายดาย

ความเชื่อของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของแบรนด์ อาจก่อตัวขึ้นได้หลายวิธี คุณลักษณะของแบรนด์เป็นลักษณะที่สามารถอธิบายได้ถึงบุคลิกลักษณะของสินค้าหรือบริการ ส่วนคุณประโยชน์ของแบรนด์คือคุณค่าหรือความหมายที่เป็นส่วนตัวที่ผู้บริโภคผูกติดมันเอาไว้กับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแหล่งของข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นจากคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งก็คือประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคนั่นเอง ข้อมูลในลักษณะนี้มักจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ตราบเท่าที่ผู้บริโภคจะยังสามารถแปลความหมายจากประสบการณ์ของพวกเขาได้อย่างแม่นยำอยู่อย่างเช่นเคย

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภค

หัวใจหลักของสินค้าและการบริการในยุคปัจจุบันนั้น แตกต่างจากยุคสมัยเดิมๆอย่างมาก ถ้าเป็นสมัยเดิมคุณภาพจะเป็นหัวใจหลักของสินค้าที่สำคัญ ต้องทนทาน แข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ในสมัยใหม่สินค้ามีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสั้นลง เนื่องจากด้วยเทคโนโลยี Internet ทำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันเข้าถึงและได้รับข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารกับผู้อื่นข้ามทวีปได้ในเสี้ยววินาที ได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วโลกผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ได้รับบริการและเคยชินกับการได้รับบริการแบบฉับพลัน วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น ดังเช่น อุปกรณ์สื่อสารประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากใช้ติดต่อสื่อสารที่เป็นพื้นฐาน ยังมีรูปแบบและฟังก์ชั่นเพิ่มเติมมากมาย ไม่ว่ากล้องถ่ายรูป MP3 หรือ แม้กระทั้งการรับชมรายการโทรทัศน์ ดังที่เห็นความหลากหลายในท้องตลาดมือถือในบ้านเรา ความเป็นธรรมชาติของสินค้าและบริการที่เรียกว่า วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่แสดงถึงสถานะของสินค้าและบริการได้ดี โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ช่วงวงจรชิวิตตามลำดับสำคัญ ดังนี้

– ช่วงแนะนำ (Introduction stage) เป็นเสมือนการเปิดตัวครั้งแรกในตลาด มีการส่งเสริมทางการตลาดอย่างมาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้หรือ มีประสบการณ์ในการทดลองใช้ ช่วงนี้อาจมียอดขายที่ต่ำ แต่ยังไม่มีคู่แข่งหรือมีน้อยมาก
– ช่วงกำลังเติบโต (Growth stage) หากได้ผลยอมรับจากช่วงแรกดี ทำให้มีการตอบสนองจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยดูจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทั่วถึง เริ่มมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น
– ช่วงเติบโตเต็มที่ (Maturity stage) รักษาความเป็นผู้นำของสินค้า เน้นความแตกต่างในตราสินค้าและสาระประโชน์ของสินค้าให้เลือกมากขึ้น ตั้งราคาให้สอดคล้องหรือดีกว่าคู่แข่ง
– ช่วงกำลังถดถอย (Saturation stage) ตลาดเริ่มอิ่มตัว คู่แข่งขันมีมากขึ้น และรูปแบบสินค้าใกล้เคียงกัน เน้นเรื่องของราคาเป็นหลัก
– ช่วงตกต่ำ (Decline stage) ปริมาณการขายตกต่ำ  ตัดเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่ทำกำไร ลด รายจ่าย มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นหลัก

เนื่องจากสินค้าและการบริการ คือ สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าสามารถเห็นเป็นรูปธรรมหรือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในสิ่งนั้นๆแตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคล โดยในความเป็นจริงแล้วนั้น ทุกๆสินค้าและการบริการมีลักษณะเฉพาะการใช้งานตามพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้ว อย่างเช่นธนาคารที่มีการเสนอสินค้าและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนชนิดต่างๆ โดยลูกค้าคาดหวังไว้กับความเชื่อมั่นในตัวของสถาบันการเงินเป็นสิ่งสำคัญหลักว่าเงินทองหรือทรัพย์สินของพวกเค้านั้นยังอยู่ดี ไม่ได้หายสูญไปกับสิ่งใด และความพึงพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน เป็นต้นต้น